Gamtotyra, aktyvi pažintinė veiklaEvoliucija, mokslo istorijaBiotechnologijos ir bioetikaModerniosios informacinės technologijos gamtamoksliniame ugdyme Mokymo ir mokymosi priemonės

Š I A U L I Ų  U N I V E R S I T E T O   E D U K O L O G I J O S   F A K U L T E T O

 

 
N a t u r a l  S c i e n c e  E d u c a t i o n  R e s e a r c h  C e n t r e 
Pradžia Apie centrą Veikla Naujienos Konferencijos Nuorodos Įvairenybės
 

 

       Direction of Activity

   


6 Bendroji programa

 

 

Augmented Reality in School Environments
 

Tikslas - papildytos realybės technologijos (Augmented Reality technology) pagrindu sukurti naują mokymo(si) platformą bendrojo lavinimo mokyklai, sudarančią galimybes organizuoti ir vykdyti ugdymo proceso  dalyvių nuotolinį tarptautinį bendradarbiavimą, įvertinant jos pedagoginį efektyvumą ir tinkamumą taikyti ugdymo procese

 


  Projekto partneriai:
bullet Fraunhofer – IAIS-Competence Centre VE (Vokietija)
bullet Šiaulių universitetas, Edukologijos fakulteto Gamtamokslinio ugdymo tyrimų centras (Lietuva)
bullet Institute of Information and Communication  - ICI (Rumunija)
bullet

Czech Technical University of Prague (Čekija)

bullet Juventos mokykla (Lietuva)
bullet Rabanus-Maurus Gymnasium (Vokietija)
     

Kontrakto Nr.: 0270039

 
     

Projekto trukmė 36 mėn. (2006-2008)

 
 

 

 

Mokymosi aplinka prieš 20 metų... šiandien...
Kokia ji bus po
20 metų ?

 
Text Box: Mokymosi aplinka prieš 20 metų... šiandien... 
Kokia ji bus po 
20 metų ?
 
Augmented Reality (AR)PR  papildytoji realybė 
Realioje aplinkoje virtualia informacija papildyti realūs objektai

Papildytosios realybės technologijos pritaikymo pavyzdžiai:
bulletMuziejuose     1 pvz., 2 pvz.
bulletKaryboje         1 pvz., 2 pvz., 3 pvz.
bulletMedicinoje      1 pvz., 2 pvz., 3 pvz.
bulletProjektavime  1 pvz.
bulletInterjere          1 pvz.
bulletPramogoms     1 pvz.
   


R                      MR                  VR

Papildyta realybė
Virtuali realybė

realybė

Realybė
Papildyta virtuali realybė
Mišri realybė

 

 

     
 

 

I etapas2006 m.

  a) Situacijos analizė: informacinių komunikacinių technologijų panaudojimas gamtamoksliniame ugdyme bendrojo lavinimo mokykloje (tarptautinė lyginamoji analizė: antrinė analizė, ekspertų apklausa, moksleivių apklausa), tyrimo metodikos ir instrumentų parengimas (klausimynas tarptautinei ekspertų apklausai el. paštu, el. anketa moksleiviams, pildoma internete.  
 b) Pirmojo scenarijaus panaudojant papildytosios realybės technologiją projekto pedagoginiu aspektu sukūrimas (mokomojo dalyko, temos pasirinkimas, scenarijaus sukūrimas,  perteikimas partneriams tekstu ir vaizdu).1-asis darbo susitikimas
Fraunhofer IMC Sankt Augustine (Vokietija)
2006 m. sausio 17-18. d.

 

  Vykdomi bei įvykdyti darbai:
bullet situacijos analizė:
bullet 7 kl. biologijos turinio analizė
(atlikta kartu su partneriais iš
Juventos mokyklos ir Rumunijos)
bullet tarptautinė ekspertų apklausa "IKT panaudojimas gamtamoksliniame ugdyme" (vykdoma)
bullet tarptautinė moksleivių apklausa "IKT panaudojimas mokymuisi (vykdoma) (parengta el. anketa
lietuvių, anglų, vokiečių, čekų ir rumunų kalbomis)
bullet I-ojo scenarijaus projektas:
bullet I-ojo scenarijaus tekstas
bullet I-ojo scenarijaus schema
bullet 3D/2D panaudojimas (pasiūlymai)
bullet I-ojo scenarijaus idėjos vizualizacija PPT formatu
 

  c) Išbaigto  scenarijaus išbandymas vasaros mokykloje (Malta), pedagoginio naudingumo efektyvumo tyrimas bendradarbiaujant su partneriais iš Informacijos komunikacijos institutu (Rumunija).
  d)  Visuomenės ir akademinės bendruomenės supažindinimas su projekto eiga, produktais ir tyrimų rezultatais.

 

2-asis darbo susitikimas
Čekijos technikos universitete Prahoje (Čekija)
2006 m. gegužės 9-10 d.bullet Kuriamo produkto (I-ojo scenarijaus bei naujos mokymo(si) platformos) kokybės vertinimas, rekomendacijų partneriams rengimas, tobulinimas:
bullet 3-ojo projekto partnerių darbo susitikimo metu (Vokietijoje) įvertintas partnerių iš Čekijos įgyvendinta I-ojo scenarijaus 3D vizualizacija, pateiktos pastabos biologijos dalyko bei edukaciniu aspektais, tobulintas I-ojo scenarijaus tekstas, vėliau verstas į lietuvių kalbą bei atliktas garso įrašas.
bullet3-ojo projekto partnerių susitikimo metu (Vokietijoje) įvertinta nauja mokymo(si) platforma, grįsta papildomosios realybės technologija, pateiktos pastabos ir rekomendacijos projekto partneriams iš Čekijos ir Vokietijos.
 

3-asis darbo susitikimas
Fraunhofer IMC Sankt Augustine (Vokietija)
2006 m. sausio 17-18. d.

 

bullet projekto rezultatų sklaida:
bullet pranešimas Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos konferencijoje
bullet pranešimas 12-oje nacionalinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje
bulletprojekto pristatymas Šiaulių universiteto akademinei bendruomenei
bullet organizuojama mokslinė praktinė konferencija Informacinės komunikacinės technologijos gamtamoksliniame ugdyme   Šiaulių universitete
bulletparengtas ARiSE projektui skirtas tinklalapis lietuvių kalba (šis)
bulletARiSE tinklalapis nuolat papildomas nauja informacija, susijusia su projekto metu vykdoma veikla.

   
 
   

Vasaros mokykla
Across Limits Limited Hamrune (Malta)
2006 m. lapkričio 8-12. d.

 

 Vasaros mokyklos dalyviai Instruktažas Kuriamą AR mokymosi platformą išbando Šiaulių Juventos mokyklos mokiniai(2) Kuriamą AR mokymosi platformą išbando Šiaulių Juventos mokyklos mokiniai(4)
 Kuriamos AR mokymosi platformos pedagoginis įvertinimas: stebėjimas Kuriamos AR mokymosi platformos pedagoginis įvertinimas: diskusija Focus grupese
 

 
     
 

 II etapas - 2007 m.

Antrojo pamokos scenarijaus panaudojant papildytosios realybės technologiją projekto pedagoginiu aspektu sukūrimas, išbaigto scenarijaus realizavimas ir išbandymas vasaros mokykloje (Rumunija), pedagoginio naudingumo bei efektyvumo tyrimo tąsa; papildytosios realybės panaudojimo mokymui(si) bendrojo lavinimo mokykloje konceptualus bei didaktinis pagrindimas.

 

4-asis darbo susitikimas
Šiaulių universitete (Lietuva)
2007 m. gegužės 9-12 d.bullet Chemijos mokomojo dalyko temos(-ų) parinkimas II-ajam pamokos scenarijui
bullet tarptautinė chemijos mokytojų ekspertinė apklausa, siekiant išskirti keletą įvadinio chemijos kurso temų, kurių geresnis įsisavinimas būtų pagrindas geresniam viso chemijos kurso bendrojo lavinimo mokykloje įsisavinimui. 
 
bulletI-ojo PR mokymo(si) platformos prototipo pedagoginis vertinimas
bulletekspertinis vertinimas: ekspertai – gamtamokslinių dalykų mokytojai;
bulletekspertinis vertinimas: ekspertai - specialiąją ugdymo pagalbą teikiantys specialistai (logopedai, psichologai, spec. pedagogai, mokslininkai
bulletpatobulinto prototipo su naujais valdymo įrankiais vertinimas vasaros mokykloje Bukarešte (Rumunija)
bullet II-ojo pamokos scenarijaus II-am PR mokymo(si) platformos prototipui kūrimas:
bulletII-osio pamokos tikslo ir uždavinių formulavimas
bulletrealaus objekto(-ų) II-ajai pamokai parinkimas
bullet II-ojo pamokos scenarijaus aprašymas (projektas)
bullet II-ojo pamokos scenarijaus schema (projektas)
bullet 3D/2D panaudojimas (pasiūlymai)
bullet II-ojo scenarijaus idėjos vizualizacija PowerPont programa
bulletII-ojo AR mokymosi platformos pedagoginis vertinimas
bulletvasaros mokykloje Bukarešte (Rumunija)
 

5-asis darbo susitikimas
Fraunhofer IMC Sankt Augustine (Vokietija)
2007 m. liepos 19-21 d.

 

6-asis darbo susitikimas
Čekijos technikos universitete Prahoje (Čekija)
2007 m. rugsėjo 23-26d.

bulletProjekto rezultatų sklaida
bullet pranešimas 13-oje nacionalinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje.
bulletpranešimas 6-ame regioniniame IOSTE (International Organization for Science and Technology Education) centrinės ir Rytų Europos šalims
bullet organizuota tarptautinė mokslinė praktinė konferencija Information and Communication technology in Natural Science Education Šiaulių universitete
bullet4 pranešimai tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje Information and Communication Technology in Natural Science Education
bulletARiSE tinklalapis lietuvių kalba nuolat papildomas nauja informacija, susijusia su projekto metu vykdoma veikla.
bullet2 straipsniai tarptautiniuose periodiniuose mokslo leidiniuose
    .
 

Vasaros mokykla
Informacijos ir komunikacijos institutas Bukarešte (Rumunija)
2007 m. lapkričio 24-28 d.

   

Tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje Information and Communication Technology in Natural Science Education

         
 

III etapas - 2008 m.

Trečiojo pamokos scenarijaus panaudojant papildytosios realybės technologiją bei Internetą sukūrimas ir išbandymas tarptautinėje pamokoje (projekte dalyvaujančių šalių mokyklų mokiniai); pedagoginio naudingumo bei efektyvumo tyrimas; papildytosios realybės panaudojimo mokymui(si) konceptualus bei didaktinis pagrindimas.

 

     
 

 

Paskutinis papildymas  11/19/08
www administratorius

©
GUTC, Šiaulių universitetas, 2006